Edtechkartan.se lanserades hösten 2018 och är en systemkarta över det svenska edtech-landskapet med inriktning på skolväsendet. Det är en interaktiv och lättanvänd digital systemkarta som löpande kommer att hållas uppdaterad. Kartan tar utgångspunkt i skolans och skolhuvudmannens verksamhetsprocesser och utifrån dessa verksamhetsområden mappas leverantörer in som idag har lösningar för att stödja processen. Det har hittills inte funnits en mer detaljerad bild över det komplexa digitala ekosystemet som utbildningssektorn utgör.

En första systemkarta över processer och lösningar för skolväsendet
Syftet med att ta fram en systemkarta över edtechlösningar är bland annat att öka kunskapen hos nationella beslutsfattare om vilka lösningar som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Målgrupp för systemkartan är nationella beslutsfattare och organisationer som verkar inom utbildning. Kartan syftar inte till att ge någon form av “best practice” för huvudmän eller peka på vilka lösningar som bör användas, utan snarare tydliggöra den bredd som faktiskt finns av lösningar inom svensk edtech. Självklart kan den användas som en översikt av vilka tjänster och produkter som finns och vilka som levererar på dem. Edtechkartan visar endast de bolag som är medlemmar i föreningen.

Edtechkartan.se består av 36 processområden
Arbetet, som startades av branschorganisationen hösten 2017, har resulterat i en karta som utgår från tre huvudområden: huvudmannaprocesser, skoladministrativa processer och utbildningsprocesser. Inom varje huvudområde har vi identifierat ett antal verksamhetsprocesser (36 totalt) och arbetat fram definitioner av dessa. Arbetsgruppen har medvetet lagt processerna på en relativt hög nivå, utan att bli för granulär i beskrivningarna. Bedömningen har gjorts utifrån en kompromiss mellan två kriterier; kartan ska vara lättläst och överskådlig samtidigt som den ska visa på den mångfald som finns hos branschorganisationens leverantörer.

Arbetsgång
Edtechkartan.se har tagits fram av medlemmar i Swedish Edtech Industry, där en grupp systemarkitekter och produktägare från flera olika bolag gemensamt arbetat i en arbetsgrupp. Vi har många processer och olika segment inom branschen och därför har det varit viktigt att få till en bredd i arbetsgruppen. Arbetet har utgått från Allmänna råden, för att säkerställa att alla de processer som skolan är ålagd att ha täcks av systemkartan. Flera remissrundor har gått ut till alla medlemmar, dels en med processområdena och en med lösningar, dvs tjänster eller produkter. Nu släpps den alltså i sin BETA-version, med en Feedback-knapp för att arbetsgruppen ska få in underlag och synpunkter från alla intressenter för att “stämma in” kartan rätt.

Principer för bolagens placering i Edtechkartan
För att placeras i ett processområde, ska man ha utvecklat och leverera en lösning som beskriver hela eller stora delar av definitionen i området. Lösningen ska inte levereras av underleverantör eller partners. Undantag har gjorts vid hårdvara. Avgränsningen har medvetet gjorts ganska snäv, för att skapa en enklare översikt över tjänster och huvudleverantörer.

Att tänka på när man läser Edtechkartan
Tjänst och funktionalitet: många levererar funktionalitet i sina tjänster som beskrivs i rubrikerna. Avgränsningen innebär att under rubriken Formativ bedömning listas de bolag som levererar detta som “fristående” tjänst. Många fler leverantörer har däremot formativ bedömning, i sitt exempelvis läromedel, som funktionalitet.

Det är vanligt att bolagen levererar i partnerskap eller med underleverantör och kan svara på fler processområden än de är placerade i vid exempelvis en upphandling.

Bolagen som visas i kartan är medlemmar i Swedish Edtech Industry, som har en bred representation och en hög andel medlemmar av branschen.

Edtechkartan ligger på förvaltning, där uppdateringar kommer att göras med jämna mellanrum.

Frågor angående tjänsten eller lösningen ställs direkt till leverantör.

Har man synpunkter på innehållet, kontakta gärna johanna.karlen@swedishedtechindustry.se