Schema
Närvaro- och
frånvarohantering
Resursbokning
Schemaläggning och
schemavisning
Tjänsteplanering
Stödprocesser
Analysera verksamhetsdata
Journalhantering elevhälsan
Systematiskt kvalitetsarbete
Organisation
Administration av studieplaner
och kursplaner
Myndighetsrapportering
Organisationshantering -
grunduppgifter
skolorganisation
Personalhantering